ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

കാർ കഴുകുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന മർദ്ദം റബ്ബർ ഹോസ് (സൂപ്പർ ഉരച്ചിൽ പ്രതിരോധം)